Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/610236eb-7ba7-4a10-b91f-4378219ca9ea

Ogłoszenie nr 500111180-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Gmina Wasilków : Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF – nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 521304-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500054694-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.05.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty branży drogowej w postaci: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - usunięcie drzew i krzaków, - rozebranie elementów dróg, - wykonanie wykopów, - regulacja studzienek, zaworów wodociągowych i gazowych, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie podbudowy z betonu cementowego, - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowych, - wykonanie zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej, - wykonanie trawników; 2) roboty branży sanitarnej: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - wykopy liniowe o ścianach pionowych, - zasypywanie wykopów, - prace odwodnieniowe (igłofiltry), - ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych z otworami, - montaż kanałów z rur typu PEHD dwuściennych, - montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, - montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk, - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3) roboty związane z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzieńskiej i Polnej: - montaż sterownika, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW, - montaż i stawianie masztów sygnałowych i urządzeń sygnalizacyjnych, - układanie kabli do masztów sygnałowych, - roboty związane z montażem wideodetekcji, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, - roboty demontażowe i roboty dodatkowe. 2. Zamawiający informuje, że zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje prac wykonywanych przez inne podmioty w zakresie przebudowy linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów oświetleniowych, modernizacją linii elektrycznej, komunalnej na doziemną, oraz budowy kanału głównego wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45230000-8, 45233280-5, 45233253-7, 45232130-2, 45233290-8, 45233221-4, 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2485161.10

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.

Email wykonawcy: pl_office.strabag@strabag.com

Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Kraj/woj.: mazowieckie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5221916.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3862220.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5221916.85

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z

Dodana: 18 maj 2018 14:57

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 14:57

Lista stron