OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wasilków, 31.03.2022 r.

BGGN.6220.17.2021.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 31.03.2022 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.17.2021.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie 14 domów jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o nr ewid. 26 i 29 położonych  przy ulicy Radosnej w Dąbrówkach, gm. Wasilków, pow. białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 6 kwiecień 2022 15:30

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2022 15:30