Nagrody sportowe Burmistrza Wasilkowa


Nagrody sportowe przyznawane są osobom mieszkającym na terenie miasta i gminy Wasilków za wysokie wyniki sportowe, uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie nagród, przyznawane będą w kategoriach:
1) Najlepszy Sportowiec
2) Najlepszy Trener
3) Najlepszy Młody Sportowiec – nagroda pieniężna dla zawodnika do 18. roku życia
4) Zasłużony dla wasilkowskiego sportu - nagroda pieniężna za całokształt działalności sportowej

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać:
1) zawodnicy,
2) kluby sportowe i szkoły,
3) trenerzy,
4) przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni zawodników w przypadku osób małoletnich.

Wnioski o przyznanie dorocznych nagród lub wyróżnień za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku, składa się na formularzu w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Od roku 2023 wnioski za osiągnięcia za rok 2022 przyjmowane są w terminie do 30 września.


 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane mieszkańcom miasta i gminy Wasilków w formie pieniężnej lub rzeczowej.
3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w dyscyplinach sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Wasilków, do których należą w szczególności: lekkoatletyka, tenis stołowy, kulturystyka, sporty i sztuki walki, jeździectwo, szachy, pływanie, biegi przeszkodowe, triathlon, taniec sportowy, akrobatyka, strzelectwo, łucznictwo, gimnastyka, kolarstwo, piłka nożna, piłka siatkowa, sporty wodne, tenis, wędkarstwo rzutowe, koszykówka i short track.

§ 2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:
1) nagrody sportowe - nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w uznaniu całokształtu działalności sportowej;
2) wyróżnienia – nagrody rzeczowe, statuetki, puchary, dyplomy i listy gratulacyjne za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Rozdział 2
Tryb przyznawania Nagrody sportowej

§ 3. 1. Burmistrz Wasilkowa powołuje Komisję ds. Nagród i Wyróżnień za Wysokie Wyniki Sportowe (dalej Komisja), która proponuje wysokość nagród finansowych w poszczególnych kategoriach. Szczegółowy tryb działania oraz skład osobowy Komisji określa Burmistrza Wasilkowa w formie zarządzenia.
2. Po otrzymaniu opinii Komisji, Burmistrz Wasilkowa rozstrzyga o przyznaniu nagród oraz wyróżnień i podaje do publicznej wiadomości informację w tym zakresie.

§ 4. Nagrody sportowe przyznawane są za wysokie wyniki sportowe, uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie nagród, przyznawane będą w kategoriach:
1) Najlepszy Sportowiec – nagroda pieniężna w wysokości do 3 000 zł;
2) Najlepszy Trener – nagroda pieniężna w wysokości do 3 000 zł;
3) Najlepszy Młody Sportowiec – nagroda pieniężna dla zawodnika do 18. roku życia - w wysokości do 2 000 zł,
4) Zasłużony dla wasilkowskiego sportu - nagroda pieniężna za całokształt działalności sportowej – w wysokości do 3 000 zł.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dorocznych nagród lub wyróżnień za wysokie wyniki sportowe składa się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie na formularzu, którego wzór określa Burmistrza Wasilkowa w formie zarządzenia, z uwzględnieniem wyników z roku poprzedniego, w terminie do 31 października 2022 roku, a w kolejnych latach w terminie do 30 września każdego roku z uwzględnieniem wyników z roku poprzedniego.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych, organ rozpoznający wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać:
1) zawodnicy,
2) kluby sportowe i szkoły,
3) trenerzy,
4) przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni zawodników w przypadku osób małoletnich.

2. Oficjalne wręczanie nagród i wyróżnień odbywać się będzie w terminie wyznaczonym przez Burmistrza.

§ 7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek,
4) nieuzupełnienia w terminie stwierdzonych braków formalnych.

Dodana: 9 sierpień 2023 13:57

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2023 15:29