Monitoring Gminy Wasilków

R E G U L A M I N

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wasilków

 

§1

Podstawa prawna regulaminu:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).

§2

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Wasilków, zwanego dalej Systemem, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Gminy, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem Systemu monitoringu jest Gmina Wasilków, reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa.
 3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie jak również na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie https://www.wasilkow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16 – 010 Wasilków z wyłączeniem dokumentów do użytku służbowego, które nie podlegają publikacji.
 5. Wejście na monitorowane obszary nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w postaci wizerunku.

§3

Celem monitoringu jest:

 1. Zapewnienie porządku publicznego i podniesienie stanu bezpieczeństwa obywateli;
 2. Ochrona mienia i obiektów publicznych.

§4

 1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 2. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer Systemu, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Gmina przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Udostępnianie nagrań jest możliwe wyłącznie organom publicznym, w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, na wniosek, za pokwitowaniem.
 7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Burmistrza z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 9. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu
  o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§5

 1. System monitoringu składa się z:
 1.  kamer rejestrujących zdarzenia na terenie Gminy Wasilków, zgodnie z wykazem sporządzonym według Załącznika nr 2 do Regulaminu;
 2. urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
 3. stanowiska pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń oraz umożliwiającego tworzenie kopii z rejestratora.
 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi - piktogramami.
 3. Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu wizyjnego jest Administrator danych
  i wyznaczeni przez niego upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wpisani do Rejestru osób upoważnionych do przeglądania obrazu oraz tworzenia kopii z rejestratora monitoringu wizyjnego Gminy Wasilków prowadzonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
 4. Administrator danych może zlecić podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia konserwację i naprawę systemu monitoringu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych związanego z realizacją zlecenia określone będą w odrębnych umowach z wykonawcami.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępnianie danych osobowych związanych z systemem monitoringu wizyjnego odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz przyjętym Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Gminie Wasilków
i każdorazowo jest wpisywane do Rejestru udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego Gminy Wasilków prowadzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.

§6

 1. Przedstawiciel instytucji uprawnionej do uzyskania nagrań z monitoringu pisemnie potwierdza odbiór płyty/nośnika USB z nagraniem.
 2. Wydający nagranie w pokwitowaniu odbioru umieszcza dane: nagranie z dnia – (dzień, miesiąc, rok), godziny nagrania - (od – do godziny), numer kamery.
 3. Nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną przez Administratora danych.

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Administrator.
 2. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodana: 19 sierpień 2020 10:51

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2020 12:29

Lista stron