OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OŚGO.6220.30.2022.BK                                              Wasilków, 14.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w ramach postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Elektrownia PV 97 Sp. z o. o. z dnia 02.09.2022 r. o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 522, 523, 524, 525, 544, 546, 731/2 (obręb 0011) w obrębie ewidencyjnym Wólka Przedmieście, Gmina Wasilków oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ewid. 726, 221, 514, 527, 252 (obręb 0011), w obrębie ewidencyjnym Wólka Przedmieście, gmina Wasilków (proj. Wólka Przedmieście I-II)”

Inwestor opracował i przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym postanowieniem Burmistrza Wasilkowa znak OŚGO.6220.30.2022.BK z dnia 03.01.2023 r.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się pismem znak OŚGO.6220.30.2022.BK z dnia 14.02.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji i zaopiniowanie ww. przedsięwzięcia.

Z ww. raportem i dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700 w terminie 30 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

         Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania podpisem elektrycznym, pod adresem: kancelaria@wasilkow.pl. Złożone uwagi i wnioski wniesione w trybie niniejszej procedury przez społeczeństwo oraz strony postępowania, będą rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 15 luty 2024 16:32

Zmodyfikowana: 15 luty 2024 16:32