Dodana: 23 wrzesień 2020 16:03

Zmodyfikowana: 9 luty 2024 13:30

Dostepność architektoniczna

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na podane poniżej dane kontaktowe można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Marcin Siedlecki

E-mail osoby kontaktowej: m.siedlecki(at)wasilkow.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 85 71-85-400 w.020

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Wasilkowa

Adres organu odwoławczego: Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Adres e-mail organu odwoławczego: kancelaria(at)wasilkow.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 71-85-400 w. 020

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków

nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wskazanymi w art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W odnośniku znajdują się zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

Zapewniona dostępność architektoniczna:

 • zapewnione jest dostosowane wejście z poręczą i podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony ul. Sienkiewicza. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są sterowane automatycznie.
 • wejście od strony ul. Białostockiej nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidzących lub słabowidzących,
 • sala konferencyjna urzędu jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku, posiada też nagłośnienie,
 • biuro obsługi interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia od ul. Sienkiewicza,
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru wolne są od barier poziomych. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny na planie ewakuacyjnym każdego poziomu oraz w sposób głosowy przez pracownika biura obsługi interesanta. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (odpowiednio poinstruowani pracownicy biura obsługi interesanta),
 • zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla wyznaczonych osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Zapewniona dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika,
 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - zainstalowana jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Interesanta (pomieszczenie na parterze tuż po wejściu do budynku od strony ul. Sienkiewicza),
 • tablica tyflograficzna z rozkładem pomieszczeń służbowych zlokalizowanych na parterze Urzędu Miejskiego w Wasilkowie zlokalizowana po prawej stronie po wejściu do budynku od strony ul. Białostockiej; tabliczki brajlowskie przy wejściu do każdego pokoju na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie;
 • zapewnienie na stronie internetowej urzędu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznej zawierającej tekst odczytywany maszynowo przez syntezator mowy oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

Zapewniona alternatywna dostępność:

 • zapewnienie komunikacji z urzędem dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w indywidualnym wniosku – kompetentny pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika biura obsługi interesanta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 • wsparcie techniczne osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poprzez e-mail lub telefon,

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek na stronie kontaktowej Rzecznika Praw Obywatelskich.