Zapytanie ofertowe nr BGGN.7013.22.2022 z dnia 20.04.2022 r dotyczące wykonania dokumentacji projektowej przebudowy/modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32A w Wasilkowie

Zamawiający

Gmina Wasilków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Tel. 85 71 85 400

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.wasilkow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00, środa-piątek 7.30-15.30.

 

Termin złożenia oferty – 06.05.2022 roku do godz. 10:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:

1.1   w formie papierowej w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, osobiście, lub  za pośrednictwem posłańca.

1.2  w formie elektronicznej na adres mailowy e-mail: kancelaria@wasilkow.pl

Termin związania oferta – 30 dni.

Termin realizacji zadania – 30.11.2022 roku