Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Nowodworcach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Nowodworcach.

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej – działki o nr geod. 776, 1532, obręb Nowodworce, gmina Wasilków zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

4. Ofertę (z ceną brutto wykonania zamówienia) należy złożyć na email kancelaria@wasilkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2024 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Kryterium oceny ofert: 100% cena wykonania zamówienia.

Dodana: 17 maj 2024 15:24

Zmodyfikowana: 29 maj 2024 13:44