Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2023/2024

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów o charakterze socjalnym to:

.

- stypendia szkolne

.

- zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku.

Wysokość stypendium wynosi od  99,20 zł miesięcznie.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2022.2230) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obecnie wynoszącego 124,00zł.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wasilków znajdują się w Uchwale nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016. poz. 2720).

Zapraszamy do składania wniosków na formularzach dostępnych: pod linkiem http://bip.wasilkow.pl/oswiata/, w biurze obsługi interesanta Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków.

Dodana: 21 sierpień 2020 09:18

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2023 15:46