Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta i gminy Wasilków

BGGN.6721.7.2019.BG                                                                                                                                            Wasilków, 03 czerwca 2022 r.

BGGN.6721.2.2022.BG

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta i gminy Wasilków

 

                  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz  w związku z art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie następujących uchwał:

- uchwały Nr XLII/363/18 z dnia  22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. Nadawki i Cisowej. I etap planu obejmuje teren o powierzchni ok. 56 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi,

- uchwały Nr XIV/142/19 z dnia  31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką nr 676 a ul. Niemeńską. III etap planu obejmuje teren o pow. ok. 104 ha, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.

W ramach opracowań sporządzone zostaną prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacjami spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, pok. nr 4.

     Wnioski do ww. planów i prognoz można wnosić w terminie do dnia 24 czerwca  2022 r, w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu pok. nr 4),
  • drogą elektroniczną (na adres: kancelaria@wasilkow.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilków.

 

                                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 3 czerwiec 2022 11:52

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2022 15:32