Ogłoszenie o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach
Numer ogłoszenia w BZP: 89358 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasilkow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
a) budowa drogi wewnętrznej - ul. Piaskowej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 
do 0+104,81 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 600 m2 nawierzchni 
z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem 
innych prac przewidzianych w dokumentacji, 
b) budowa drogi wewnętrznej - ul. Wesołej - w Dąbrówkach na odcinku od 0+000,00 
do 0+140 polegająca w szczególności na wykonaniu ok. 780 m2 nawierzchni 
z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wraz z wykonaniem 
innych prac przewidzianych w dokumentacji,
c) przebudowa urządzeń teletechnicznych, kabla doziemnego miedzianego 
kolidującego z planowaną budową zgodnie z dokumentacją. 
Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 
5 pełnych lat. 
Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł, słownie złotych: trzy tysiące i 00/100.
III.2) ZALICZKI - nie przewidziano.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione 
w punkcie 6 specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione 
w punkcie 6 specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione 
w punkcie 6 specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione 
w punkcie 6 specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty wymienione 
w punkcie 6 specyfikacji dla każdego wykonawcy oddzielnie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
 składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
 prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
 określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
 odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
 niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
 wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Długość rękojmi za wady - 5 
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający
 przewiduje możliwość zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie: 
a) zmiana terminu zakończenia robót zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2016 godzina 11:00, 
miejsce: Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, Punkt obsługi
interesanta - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie

Dodana: 14 kwiecień 2016 14:09

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2016 14:17