Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Studzianki w gminie Wasilków

BGGN.6721.5.2019.BG                                                    Wasilków, 12.02.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Studzianki w gminie Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Studzianki w gminie Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty planem obejmuje część działki o nr 64/7 w obrębie wsi Studzianki, która ma być przeznaczona pod wytwórczość i usługi.

Ww. projekt z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 23 lutego do 16 marca 2021 r. w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r.  o godz. 16 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2021 r.

 

                                                                                                          Burmistrz Wasilkowa

 

 

Dodana: 12 luty 2021 12:33

Zmodyfikowana: 22 luty 2021 13:04