OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wasilków, 29.06.2022 r.

OŚGO.6220.10.2022.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam, że dnia 29.06.2022 r. została wydana decyzja znak OŚGO.6220.10.2022.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowa ul. Nadawki w Wasilkowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, realizowanego na działkach o nr ewid. 1180, 1178, 1587, 1588, 1172, 1203, 1225, 1214/3, 1231/1, 1238, 1237/1, 1280/6, 1280/4, 561, 1388/1 – obręb Wasilków i 54/6 – obręb Sielachowskie położonych przy ul. Nadawki w Wasilkowie, województwo podlaskie.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 4 lipiec 2022 11:01

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2022 11:01