OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 21.12.2021 r.

BGGN.6220.36.2020.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam, że dnia 21.12.2021 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.36.2020.BK umarzająca postępowanie   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie budynku mieszkalnego, garażu na samochody osobowe, obory na bydło mięsne (hodowla na głębokiej ściółce na 39 DJP) ze zjazdem i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 816 położonej w Studziankach, gm. Wasilków, powiat  białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 040, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 29 grudzień 2021 09:32

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2021 09:32