Informacja o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) Burmistrz Wasilkowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/161/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęci zostali: właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy tj. firmy, szkoły, hotele, cmentarze itp. w związku z czym tylko właściciele tych nieruchomości są uprawnieni do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.wasilkow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                      Marta Goralewska

                                                                                                                                                                                                            Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dodana: 20 październik 2023 13:33

Zmodyfikowana: 20 październik 2023 13:33