Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu odwodnienia terenu działek położonych w Nowodworcach gm. Wasilków

Wasilków, 11.03.2024 r.

 

BGGN.6331.8.2021.ŁK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na opracowanie

PROJEKTU ODWODNIENIA TERENU DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. ZACISZNEJ, UL. GAJOWEJ ORAZ PO WSCHODNIEJ STRONIE DROGI NR 675 (UL. SUPRAŚLSKA) W NOWODWORCACH, GM. WASILKÓW

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie projektu odwodnienia w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji wodnej zgodnie z posiadaną przez organ opinią hydrologiczną sporządzoną na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przez eksperta względem możliwości naruszenia stosunków wodnych na ww. terenie.
 • W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty oraz udzieli niezbędnych informacji, które są w jego posiadaniu.
 • Po sporządzeniu projektu w przypadku złożenia przez zamawiającego uwag, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się do nich na piśmie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie projekt, o którym mowa wyżej, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
 • Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu wyłącznie o cenę. W cenie oferty należy zawrzeć wszelkie koszty związane ze sporządzeniem opracowania i jego późniejszej obsługi.
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia określi Wykonawca w ofercie. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania. Jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie usługi w tym terminie, może on ulec zmianie na umotywowany wniosek Wykonawcy za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.

 

 1. Wymagania jakie powinien złożyć Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
 • Złożona przez Wykonawcę oferta wykonania przedmiotu umowy.
 • Kopia uprawnień uzyskanych w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji wodnej.

 

 1. Opis oferty

Dokumenty należy przesłać w jeden z podanych sposobów:

 • pocztą lub za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. BGGN.6331.8.2021.ŁK” na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
 • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@wasilków.pl

 

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 29.03.2024 r.
 2. Inne informacje

Dodatkowe materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Łukasz Karasewicz pod nr tel. 85 71 85 400 wew. 021, e-mail: l.karasewicz@wasilkow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodana: 11 marzec 2024 17:41

Zmodyfikowana: 11 marzec 2024 17:41