Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wasilków prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wasilków:

1. rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej;

2. niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;

3. zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;

4. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.);

5. do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.


Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wasilków:

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189):

  • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych zawartych w nim zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków;
  • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: otwarty dostęp do zawartości rejestru lub wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej;
  • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wasilków;
  • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:

       -   odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;

       -   odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;

  • odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
  • odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Dodana: 10 listopad 2017 13:55

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2024 12:59

Lista stron