Ogłoszenie o wynikach konkursu na pomoc społeczną w Gminie Wasilków w 2024 r.Ogłoszenie

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

 

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”, realizatorem zadania w 2024 roku będzie:

Polski Czerwony Krzyż – wysokość przyznanej dotacji 450 000,00 zł.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w 2024 r. wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. W wyniku oceny  merytorycznej Komisja uznała, że Polski Czerwony Krzyż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

Dodana: 21 grudzień 2023 14:17

Zmodyfikowana: 26 luty 2024 12:18