Dowód osobisty

Informacje dotyczące dowodów osobistych 

Informacje dotyczące uwierzytelniania kserokopii dowodu osobistego

Uprzejmie informujemy, że w kompetencji organu wykonawczego gminy nie znajduje się uwierzytelnianie kserokopii dowodu osobistego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ wykonawczy gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii dokumentu z oryginałem dokumentu, jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w jednym egzemplarzu, znajdującym się we władaniu posiadacza dokumentu. Organ wykonawczy gminy nie posiada w zasobach dokumentów oryginału dowodu osobistego. Zatem właściwym do stwierdzenia zgodności kopii dowodu osobistego z oryginałem jest notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U z 2022 r.  poz. 1799).

Często jednak można usłyszeć zdanie, iż w sytuacji braku kancelarii notarialnej w danej gminie, burmistrz/wójt gminy może uwierzytelnić kserokopię dowodu osobistego. Jednak te stwierdzenie nie zasługuje na aprobatę, ponieważ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U z 2022 r. nr 42 poz. 369 ze zm.) jednoznacznie określa, iż w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, wójt/burmistrz/prezydent upoważniony jest do poświadczania własnoręczności podpisu w sprawach określonych w rozporządzeniu lub do potwierdzania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Nie ma w rozporządzeniu upoważnienia dla Burmistrza do poświadczaniu za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego.

Reasumując, stwierdzanie zgodności odpisu z okazanym dokumentem jest kompetencją notariusza.

 

Dowód osobisty – informacje


Dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzający tożsamość osoby

 • poświadczający obywatelstwo polskie

 • uprawniający do przekraczania granic państw:

a)  członkowskich Unii Europejskiej,

b)  wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (np. Islandia, Norwegia i Liechtenstein),

c)  niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

    

 Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

  

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo
e-dowód możesz zawiesić, jeśli go gdzieś zagubisz. I cofnąć jego zawieszenie — gdy go już odnajdziesz. Pamiętaj, że jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia, twój dowód zostanie automatycznie unieważniony. Więcej informacji znajdziesz na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych: e-dowód - informacje lub poniżej.

    

E-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,

 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,

 • elektronicznie podpisać się we wnioskach i usługach online administracji publicznej (np. ePUAP),

 • korzystać z automatycznych bramek granicznych, na przykład na lotniskach,

 • potwierdzenia obecności, na przykład w placówkach służby zdrowia,

 • możliwość umieszczenia podpisu kwalifikowanego wydawanego przez certyfikowanego dostawcę (usługa płatna)

Poniżej podstawowe informacje dotyczące dowodu osobistego. Podane linki przekierowują do strony Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl. Postępując zgodnie z wskazówkami na stronie Ministerstwa można złożyć wniosek elektronicznie. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli chcesz złożyć wniosek elektroniczny o dowód osobisty — potrzebujesz profilu zaufanego (PZ), kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP.

Chcesz wyrobić dowód osobisty? Na początku sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie.

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, po krajach strefy Schengen? Wyrób dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po tych krajach .Kliknij w link, a dowiesz się jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka.

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Klikając w link powyżej dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

Możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki temu nikt niepowołany nie będzie mógł go używać. Kiedy odnajdziesz dowód – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia, twój dowód zostanie unieważniony.

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia na policji. W przypadku dowodu dziecka lub podopiecznego skorzystaj z linku poniżej:.

 

Dowód osobisty, złóż wniosek w Urzędzie

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o dowód osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie zapraszamy z:

 

 • kolorowym zdjęciem na papierze fotograficznym i — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy — odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu,   

 • dotychczasowym dowodem osobistym lub ważnym paszportem— jeśli posiadasz,

 • dokumentem podróży (na przykład paszport) lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

 
 

Urząd Stanu Cywilnego


Jolanta Hajduczenia, Elżbieta Wróblewska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 2 oraz pok. 3
tel. (085) 71-85-400  w. 8 /  w. 2

  

Jakie dane zawiera dowód osobisty, w tym e-dowódDowody osobiste obowiązujące od sierpnia 2021 r. z odciskami palców – wymogi UE

Zmiany dotyczące dowodów osobistych są efektem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

Do umieszczania w dowodach osobistych odcisków palców (w warstwie elektronicznej) oraz odręcznego podpisu posiadacza (w warstwie graficznej) zobligowane są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W dowodach osobistych pojawi się druga cecha biometryczna w postaci odcisków palców. Będą one pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty.

Odciski palców nie będą zamieszczane w dowodach wydawanych dzieciom do ukończenia 12. roku życia. Podobnie w przypadku osób, od których pobranie będzie niemożliwe.

 

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,

 • nazwisko rodowe,

 • imiona swoich rodziców,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • płeć,

 • zdjęcie,

 • numer PESEL,

 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,

 • data wydania,

 • data ważności,

 • kto go wydał,

 • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),

 • certyfikaty, które pozwalają:

  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 

  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 

  • potwierdzić swoją obecność,

 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,

 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa. 

Szczegółowe informacje o certyfikatach znajdziesz w sekcji Certyfikaty w e-dowodzie.

 

Certyfikaty w e-dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:

  • skończyła 13 lat lub

  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

  By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,

 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

 • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie e-dowod.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

 Źródło: https://obywatel.gov.pl

   

Jakie są obowiązujące wzory dowodów:Nowy wzór e-dowodu obowiązujący po 2 sierpniu 2021 r.

Nowy wzór e-dowodu

e-Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku:

Przód (awers) dowodu osobistego wydawanego po 4 marca 2019 roku.
Tył (rewers) dowodu osobistego wydawanego po 4 marca 2019 roku.
     
Dowód wydawany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku:

 Wzór dowodu wydawanego do 3 marca 2019 r.

    

Dowód wydawany od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku:

Przód (awers) dowodu osobistego wydawanego od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku.
Tył (rewers) dowodu osobistego wydawanego od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku.

Dodana: 28 luty 2018 09:04

Zmodyfikowana: 15 maj 2024 13:09