Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w

Gminie Wasilków

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, zwany administratorem.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres email:

iod(at)wasilkow.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia
8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) oraz innych ustawach nakładających bezpośrednio zadania na gminę. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych, windykacji należności;

prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawrze umowę powierzenia danych w celu realizacji ustawowych zadań Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w tym do celów statystycznych i archiwizacyjnych,

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c. okres na jaki została udzielona zgoda.

PRAWO PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych za granicę chyba, że przepisy stanowią inaczej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku lub nie zawarcie umowy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Dodana: 13 czerwiec 2018 14:27

Zmodyfikowana: 4 marzec 2021 14:33

Lista stron