Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wasilków 2023 r.

Wasilków, 06.12.2022 r.

 

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wasilków w 2023 roku określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.)

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania  (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie (wartość zadania 450 000,00 zł).


Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Konkurs ofert – świadczenie usług opiekuńczych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2022 r. do godz. 17.00.

 
Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: wasilkow.pl, bip.wasilkow.pl na platformie witkac.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

Dodana: 6 grudzień 2022 16:30

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2023 14:39