Ogłoszenie o wynikach konkursu na pomoc społeczną w Gminie Wasilków w 2023 r.

Ogłoszenie

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

 
Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”, realizatorem zadania w 2023 roku będzie:

Polski Czerwony Krzyż – wysokość przyznanej dotacji 449 984,00 zł.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w 2023 r. wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne. W wyniku oceny  merytorycznej Komisja uznała, że Polski Czerwony Krzyż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

Dodana: 10 styczeń 2023 12:22

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2023 12:22