Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Wyjazd harcerzy na międzynarowody zlot "Intercamp"Wasilków, 23.05.2022 r.
 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wyjazd harcerzy na międzynarodowy zlot "Intercamp" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Chorągiew Białostocka ZHP im. Ryszarda Kaczorowskiego, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 maja 2022 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 23 maj 2022 15:18

Zmodyfikowana: 24 maj 2022 15:13