Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

 

Regulacje prawne dotyczące ławników:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dział IV, Rozdział 7 (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 614);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U z 2011, nr 121 poz. 693, 2155);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 2155).

 

31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Do 30 czerwca 2023 r. trwa nabór kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

 

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin dla wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego (art. 161 § 1 ww. Ustawy).

 

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zwrócił się do Rady Miejskiej w Wasilkowie o dokonanie naboru 8 ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Białymstoku 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych i 2 ławników do orzekania w sprawach karnych;
 • do Sądu Rejonowego w Białymstoku 4 ławników, w tym 3 ławników do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych i 1 do orzekania w sprawach rodzinnych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Termin

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu, do 30 czerwca 2023 r.

Karty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

 

Dokumenty do pobrania:

Dodana: 25 maj 2023 10:54

Zmodyfikowana: 12 luty 2024 09:04