ZAWIADOMIENIE ICP-51-2022 PGE Bołtryk.E. - budowa sieci energetycznej - Studzianki

Wasilków, 28.11.2022 r.

BGGN.6733.51.2022.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej, doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, budowie kablowej, doziemnej elektroenergetycznej linii wraz ze złączami kablowymi nN‑0,4kV oraz budowie słupa napowietrznej linii SN, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/20, 64/21, 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 64/26, 64/27, 64/28, 64/29, 64/30, 64/31, 29/1, 45, 60 oraz 82/2 w obr. geod. Studzianki, gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej, a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.

Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

POUCZENIE

Ponad to informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatowy) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnikEmilian Łukasz Bołtryk,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/,

Dodana: 29 listopad 2022 15:03

Zmodyfikowana: 29 listopad 2022 15:14