OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wasilków, 01.12.2022 r.

OŚGO.6220.28.2022.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 01.12.2022 r. zostało wydane postanowienie: znak OŚGO.6220.28.2022.BK o obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 49/1, 67/3, 67/2 (obręb 0013) w obrębie ewidencyjnym Wasilków, Gmina Wasilków, na działkach o nr ewid. 249, 250, 251, 533, 539, 549, 254, 248, 255, 528, 531, 253, 529, 530, 532, 526 (obręb 0011) w obrębie ewid. Wólka Przedmieście, Gmina Wasilków oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ewid. 44, 33, 1/7 Wasilków (0013), oraz w obrębie działek o nr ewid. 252, 514, 527 Wólka Przedmieście (0011)” powiat  białostocki.

 

            Stronom postępowania służy prawo odwołania od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 9.00 do 17.00, lub telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 040.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy o.o.ś. oraz art. 49 kpa - niniejsze obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 2 grudzień 2022 13:05

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2022 13:05