OBWIESZCZENIE ICP-5-2017 Wodoc.Białost.-budowa linii kablowej SN Sielachowskie-Jurowce-Wasilków 116,...494

Wasilków, 30.03.2017 r.

BGGN.6733.5.2017.SK.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN‑15kV ‑ na dz. nr ewid. 116, 54/10 i 63 w obr. geod. Sielachowskie gm. Wasilków, na dz. nr ewid. 1301, 1198/2, 1183/2, 1178/2, 1153/2, 1152, i 1128/2 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid. 494 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wodociągi Białostockie sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 30 marzec 2017 14:15

Zmodyfikowana: 30 marzec 2017 14:20