ZAWIADOMIENIE ICP-16-2023 Laszewski.A. - budowa sieci wodociągowej - Studzianki 664

Wasilków, 07.09.2023r.

BGGN.6733.16.2023.SK.4

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

w związku ze zmianami inwestycyjnymi o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 664 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. Poz. 775) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez P. Adama Laszewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jw.

Z przedmiotowym wnioskiem można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu. Strony postępowania mają również możliwość złożenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w tym przepisie.

Zgodnie z art. 35 § 5 do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 9 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej lub mająca siedzibę za granicą Unii Europejskiej jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 4 Kpa). W razie niewskazania takiego pełnomocnika na podstawie art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatu Białostockiego) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – Adam Laszewski,

pełnomocnik – Bartosz Sowa,

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 7 wrzesień 2023 12:29

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2023 13:10