OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydaniu decyzji znak OŚGO.6220.2.2024.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków jednorodzinnych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działkach o nr ewid. 60/11, 60/9, 60/8, 60/15, 60/16, 60/17, położonych w obrębie geod. Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, pow. białostocki

Wasilków, 17.06.2024 r.

OŚGO.6220.2.2024.BK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z poźn. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.06.2024 r. została wydana decyzja znak OŚGO.6220.2.2024.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków jednorodzinnych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działkach o nr ewid. 60/11, 60/9, 60/8, 60/15, 60/16, 60/17,  położonych w obrębie geod. Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, pow. białostocki

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 17 czerwiec 2024 13:25

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2024 13:25