ZAPYTANIE OFERTOWE nr BGGN.7013.5.2022 „Budowa parkingu przy ul. Supraślskiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciwko szkoły podstawowej) o powierzchni około 870 m2 na działce nr 1104/2 oraz części działki nr 241/2 obręb Studzianki”

Zamawiający

Gmina Wasilków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Tel. 85 71 85 400

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.wasilkow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00, środa-piątek 7.30-15.30.

 

Termin złożenia oferty – 25.05.2022 roku do godz. 10:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:

1.1.  w formie papierowej w Biurze obsługi interesanta - parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (sekretariat) - 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Biłaostockiej7, 16-01, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

1.2. w formie elektronicznej na adres e-mail kancelaria@wasilkow.pl

Termin związania oferta – 30 dni.

Termin realizacji zadania – 31.08.2022 roku

Dodana: 19 maj 2022 11:12

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2022 15:25