OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Wasilków, 10.10.2022 r.

 

OŚGO.6220.31.2022.BK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 14.09.2022 r. spółki Elektrownia PV 104 Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewd. 57 (obręb 0010) w miejscowości Studzianki, Gmina Wasilków”.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700), lub telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 040.

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 11 październik 2022 14:59

Zmodyfikowana: 11 październik 2022 16:52