WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!
W lipcu 2023 roku skończyła się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej
Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:
Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób
Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz
komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.
Tegoroczne wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej
odbędą się 24 września 2023r. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 8.00 do 18.00
Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej do komisji okręgowej najpóźniej do 4 września 2023r.
Godziny rejestracji kandydatów podane są w OBWIESZCZENIACH poszczególnych Komisji Okręgowych zamieszczonych na stronie www.pirol.pl w zakładce Komisja Okręgowa/Obwieszczenia Komisji oraz na stronach urzędów gmin.
1.Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
3.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej,
Do zgłoszenia załącza się:
listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata.
2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.
5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych
Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie
www.pirol.pl w zakładce WYBORY 2023.

Dodana: 21 sierpień 2023 09:41

Zmodyfikowana: 21 sierpień 2023 09:41