Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wodociągi Białostockie sp. z o.o. Osowicze

Wasilków, 27.08.2021r.

BGGN.6733.54.2021.SK.1

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 53/5, 59/11, 59/12, 60/4, 60/6, 60/8, 61/1, 62/9, 62/11, 62/13, 62/15, 64/8, 64/10, 64/12, 114/4, 116 oraz 118 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków.

  Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., pełnomocnik – Grzegorz Benecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej  jw.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 491 z późn. zm.), ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP. Istnieje również możliwość bezpośredniego wglądu w akta sprawy po wcześniejszy zaanonsowaniu takiej potrzeby drogą telefoniczną.

Ponadto na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w tym przepisie.

Zgodnie z art. 35 § 5 do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

 Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

POUCZENIE

 

Na podstawie art. 9 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej lub mająca siedzibę za granicą Unii Europejskiej jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 4 Kpa). W razie niewskazania takiego pełnomocnika na podstawie art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatu Białostockiego) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1.pełnomocnik – Grzegorz Benecki,                                               Z up. Burmistrza Wasilkowa

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,                                          Beata Grzegorczyk-Andrejczuk

3.aa.                                                                                       zastępca kierownika Wydz. BGGN

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: arch. Sławomir Kakareko

tel.: (85) 718 54 00 w. 014Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator danych - Gmina Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Inspektor danych osobowych - Kazimierz Kmita, kontakt adres jw..

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art. 61, art. 63, art. 64, w związku z art. 52 ust.1, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 z późn. zm.).

Kategorie i źródła przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres oraz publiczne dane rejestrowe uzyskane z ewidencji gruntów i budynków, a także z elektronicznych ksiąg wieczystych.

Informacje o odbiorcach- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności uprawnione do wglądu w akta postępowania.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67 z późn. zm.).

Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania oraz ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodana: 27 sierpień 2021 11:32

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2021 11:32