OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 domów jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o nr ewid. 26 i 29 położonych przy ulicy Radosnej w Dąbrówkach, gm. Wasilków.

Wasilków, 25.10.2021 r.

 

BGGN.6220.17.2021.BK

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 02.08.2021 r. (uzupełniony dnia 30.08.2021 r.) Pana Tadeusza Wilczewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 domów jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o nr ewid. 26 i 29 położonych  przy ulicy Radosnej w Dąbrówkach, gm. Wasilków, powiat białostocki, gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 ppkt b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

           

            Zgodnie z art. 49 kpa. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 3 listopad 2021 10:59

Zmodyfikowana: 3 listopad 2021 10:59