Zapytanie ofertowe nr BGGN.7013.1.2021.AB dot. Dostawy i montażu sprzętu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach

Zamawiający

Gmina Wasilków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Tel. 85 71 85 400

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.wasilkow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00, środa-piątek 7.30-15.30.

 

Termin złożenia oferty – 08.11.2022 roku do godz. 13:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:

1.1.  w formie papierowej w Biurze obsługi interesanta - parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (sekretariat) - 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Biłaostockiej 7, 16-010, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

1.2. w formie elektronicznej na adres e-mail kancelaria@wasilkow.pl


Termin związania oferta – 30 dni.

Termin realizacji zadania – 28.12.2022 roku

Dodana: 2 listopad 2022 13:01

Zmodyfikowana: 22 listopad 2022 10:23