OBWIESZCZENIE WZ 130-2023 Gmina Wasilków - budowa PSZOK Studzianki

Wasilków, 25.09.2023 r.

BGGN.6730.130.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej 25.09.2023 r. decyzji Burmistrza Wasilkowa znak BGGN.6730.130.2023.SK, dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Studziankach, na dz. nr ew. 68 i 69 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Treść decyzji zostaje opublikowana łącznie z niniejszym obwieszczeniem na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - www.bip.wasilkow.pl.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można również zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka7 w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia opublikowano dnia 25.09.2023 r. na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl oraz tablicy ogłoszeń UM w Wasilkowie i uważa się je za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodana: 25 wrzesień 2023 08:32

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2023 08:47