ICP-2-2023 Gmina Wasilków - umorzenie postępowania

Wasilków, 29.06.2023 r.

BGGN.6733.2.2023.SK.9

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic Polnej, Łąkowej i Nowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 118/1, 99 i 120/52 w obr. geod. Sochonie, gm. Wasilków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 997) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków zostało umorzone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 6 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 29 czerwiec 2023 08:50

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2023 09:02