ZAWIADOMIENIE Burmistrza Wasilkowa o złożeniu raportu i udziale społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 30.10.2023 r.

 

 

OŚGO.6220.28.2022.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w ramach postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Elektrownia PV 94 Sp. z o. o.  z dnia 26.07.2022 r. o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 49/1, 67/3, 67/2 (obręb 0013) w obrębie ewidencyjnym Wasilków, Gmina Wasilków, na działkach o nr ewid. 249, 250, 251, 533, 539, 549, 254, 248, 255, 528, 531, 253, 529, 530, 532, 526 (obręb 0011) w obrębie ewid. Wólka Przedmieście, Gmina Wasilków oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ewid. 44, 33, 1/7 Wasilków (0013), oraz w obrębie działek o nr ewid. 252, 514, 527 Wólka Przedmieście (0011)”

 Inwestor opracował i przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym postanowieniem Burmistrza Wasilkowa znak OŚGO.6220.28.2022.BK z dnia 01.12.2022 r.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się pismem znak OŚGO.6220.28.2022.BK z dnia 30.10.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji i zaopiniowanie ww. przedsięwzięcia.

Z ww. raportem i dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700 w terminie 30 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym, pod adres: kancelaria@wasilkow.pl . Złożone uwagi i wnioski wniesione w trybie niniejszej procedury przez społeczeństwo oraz strony postępowania, będą rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa przy wydaniu decyzji.

 

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 3 listopad 2023 11:37

Zmodyfikowana: 3 listopad 2023 11:37