Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Wasilków w roku 2021

BURMISTRZ WASILKOWA
ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków w 2021 roku

określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz  2020  r. poz. 1876)


Konkurs obejmuje następujące zadanie:
    1. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie (wartość zadania 435 000,00 zł).

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Konkurs ofert – świadczenie usług opiekuńczych” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: www.wasilkow.pl, www.bip.wasilkow.pl na platformie witkac.pl  oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).


Cel zadania:
1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
2. Objęcie usługami opiekuńczymi około 49 osób.
3. Wypracowanie około 17300 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących w 2021 roku, stosownie do wskazań w decyzjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Podniesienie poziomu życia osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy.

Rezultaty zadania:
1. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania..." przyczyni się do pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności podopiecznym wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
2. Objęcie usługami opiekuńczymi około 49 osób.
3. Wypracowanie około 17300 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących.
4. Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących, w dni robocze, w okresie od 01.01.2021 r. do do 31.12.2021 r., stosownie do potrzeb określonych decyzjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
5. Zapewnienie podopiecznym pomocy w zakresie czynności pielęgnacyjnych, czynności gospodarczych, czynności opiekuńczych i innych czynności przyczyni się do podniesienia poziomu życia osób starszych, samotnych, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy.

 

Dodana: 2 grudzień 2020 18:08

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2020 11:51

Lista stron