Ogłoszenie o wynikach konkursu w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.


Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”, realizatorem zadania w 2021 roku będzie:

Polski Czerwony Krzyż – wysokość przyznanej dotacji 434.980,00 zł.
       
Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w 2020 r. wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny  merytorycznej Komisja uznała, że Polski Czerwony Krzyż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

Dodana: 21 styczeń 2021 12:51

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2022 11:57

Lista stron