ogłoszenie o przetargu nieruchomosci położonych w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1698),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków, dla których w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00259681/5, oznaczonych jako działki:

 

  1. nr geodezyjny 368/15 o powierzchni 0,0850 ha wraz z 1/3 udziału w działce 368/13 stanowiącą drogę wewnętrzną – cena wywoławcza 138 600 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 13 860 zł,
  2. nr geodezyjny 368/16 o powierzchni 0,0850 ha wraz z 1/3 udziału w działce 368/13 stanowiącą drogę wewnętrzną – cena wywoławcza 138 600 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 13 860 zł,
  3. nr geodezyjny 368/17 o powierzchni 0,0871 ha wraz z 1/3 udziału w działce 368/13 stanowiącą drogę wewnętrzną – cena wywoławcza 141 600 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 14 160 zł.

 

        W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami.

        Dla przedmiotowego terenu ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych, ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1428 B, której pas drogowy stanowi działka o nr ew. 47 i zjazdami z wydzielonego w przyszłości dojazdu, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na części działki o nr ew. 47, w obrębie geodezyjnym Dąbrówki gmina Wasików.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2024 r. o godz. 1000 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 5 sierpnia 2024 r. przelewem na konto PKO BP Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić  w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. działki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024.

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl.

 

Wasilków, 27.06.2024 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 024

 

Dodana: 28 czerwiec 2024 08:15

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2024 08:21