ZAWIADOMIENIE Burmistrza Wasilkowa o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działce o nr ewid. 738 w obrębie geodezyjnym Wólka Przedmieście, gmina Wasilków.

Wasilków, 25.06.2024 r.

OŚGO.6220.3.2024.BK

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 22.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, realizowanego na działce o nr ewid. 738 w obrębie geodezyjnym  Wólka Przedmieście, gmina Wasilków,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

         Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) lub uzyskać informacje pod numerem  telefonu: 85-718-54-00 w. 040.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

         Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

 

          Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

        

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 25 czerwiec 2024 15:37

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2024 15:37