OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wasilków, 11.01.2024 r.

OŚGO.6220.23.2023.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.01.2024 r. została wydana decyzja znak OŚGO.6220.23.2023.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

wykonaniu trzech studzien wierconych:

- studnia 9 C – o gł. 21 m i planowanej zdolności poboru (wydajności ) – 47 m3/h,

- studnia 12 C – o gł. 32 m i planowanej zdolności poboru (wydajności ) – 96 m3/h,

- studnia 17 F – o gł. 99 m i planowanej zdolności poboru (wydajności ) – 85 m3/h,

na terenie istniejącego komunalnego ujęcia wody w Wasilkowie,  w granicach działki o nr ewid. 563, obręb 13 Wasilków o powierzchni 18,1316 ha, pow. białostocki, woj. podlaskie, na wniosek Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, Białystok.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem: 85-718-54-00 w. 040.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 12 styczeń 2024 13:07

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2024 13:07