Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1999 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 1990 r. ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r.  w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990 r. nr 30, poz. 235), sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:  611/3, 1019/1, 1019/2, 1020,  położonych w obrębie Rybniki gm. Wasilków.

Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności do ww. działki przez Gminę Wasilków.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 29.05.2024 r. do dnia 30.06.2024  r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7 – pokój nr 6.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. karta inwentaryzacyjna nieruchomości.

   

   

   

   

   

   

   

Dodana: 29 maj 2024 14:48

Zmodyfikowana: 29 maj 2024 14:48