Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

 

Ogłoszenie nr 500139905-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.

Gmina Wasilków : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 529883-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500060804-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.06.2018.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jej jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 1) część I obejmująca ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 2) część II obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, 3) część III ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 66516000-0, 66515100-4, 66515400-7, 66515100-3, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Część I Ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193500.00

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 22

Kod pocztowy: 00-668

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139038.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 139038.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163837.50

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Część II Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wasilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101875.00

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Gdańska 132

Kod pocztowy: 90-520

Miejscowość: Łódź

Kraj/woj.: łódzkie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59087.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59087.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59087.00

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Część III Ubezpieczenie NNW członków OSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11250.00

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Gdańska 132

Kod pocztowy: 90-520

Miejscowość: Łódź

Kraj/woj.: łódzkie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9639.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9477.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9918.00

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dodana: 19 czerwiec 2018 14:44

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2018 14:44

Lista stron