Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków, 2016-07-26

BGGN.271.09.2016

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją

poprzez następujące zmiany we wzorach umów:

1.  Zmienia się zapis § 4 ust. 1 lit. b) wzoru umów na następujący:

b) zakończenie robót: 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, tj. .....................”

2.  Zmienia się zapis § 6 ust. 3 wzoru umów na następujący:

3. Zamawiający opłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni, po dostarczeniu jej do biura. Jako dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega data składania i otwarcia ofert wymieniona w pkt 10 i 11 SIWZ. We wszystkich trzech miejscach jej wystąpienia zmienia się ją na 2016-07-29. Oznacza to, że termin składania ofert upływa dnia 2016-07-29 o godz. 11:00, zaś otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje odpowiednią zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Dodana: 26 lipiec 2016 15:16

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2016 15:16