Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

Wasilków: Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie
Numer ogłoszenia w BZP: 139581 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 116508 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 
16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie
ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działce o nr geod. 698 w Wasilkowie, a w szczególności na wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 649 m2, ustawieniu krawężników betonowych
o wymiarach 15x22 cm wystających na długości 130 m i wtopionych na długości 125 m, ustawieniu obrzeży
betonowych o wymiarach 20x6 cm na długości 33 m wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych w dokumentacji.
Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres co najmniej 5 pełnych lat. 
Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 - dokumentacja.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek, 
ul. Hetmańska 42 lok. 202, 
15-727 Białystok, kraj/woj. podlaskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82695,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60761,76 
Oferta z najniższą ceną: 59422,56 / Oferta z najwyższą ceną: 66559,32 
Waluta: PLN.

Dodana: 15 lipiec 2016 14:56

Zmodyfikowana: 15 lipiec 2016 14:56