Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

Wasilków: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie
Numer ogłoszenia: 171381 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118688 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, faks 085 7185700.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające 
na wymianie obecnych nawierzchni na nowe na dwóch odcinkach ul. Kryńskiej w Wasilkowie, 
w szczególności na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 
3 cm o powierzchni 1374,7 m2, nawierzchni z czerwonej betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm 
o powierzchni 88,7 m2, ustawieniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm 
na długości 195,5 m, ustawieniu krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm 
na długości 195 m, ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na długości 77,3 m, ułożeniu
chodnika z płyt betonowych 35x35x5 o powierzchni 209,5 m2, ułożeniu chodnika z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm o powierzchni 204,6 m2 wraz z wykonaniem innych prac przewidzianych 
w dokumentacji. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 
co najmniej 5 pełnych lat. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
B.K. - Tras Roboty Drogowe, Borsukiewicz s.j., Hryniewicze 66, 15-378 Białystok, kraj/woj. podlaskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169 561,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130 163,58 zł* 
Oferta z najniższą ceną: 39 737,68 zł* ** / Oferta z najwyższą ceną: 142 493,31 zł* 
Waluta: PLN .

* 	wartość bez VAT
** 	oferta odrzucona
 

Dodana: 2 sierpień 2016 15:41

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2016 15:41