ZAPYTANIE OFERTOWE NA „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 181/3 I 182/1 W DĄBRÓWKACH"

Wasilków, 22.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

 

Urząd Miejski w Wasilkowie

16-010 Wasilków

tel. 85 71 85 400,  fax. 85 71 85 700

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

„WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 181/3 I 182/1 W DĄBRÓWKACH

 

 1. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Kozłowska pod nr tel. 85 71 85 400 wew. 021, e-mail: b.kozlowska@wasilkow.pl
 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania właścicieli działek o nr ewidencyjnych 181/3 i 182/1 położonych w Dąbrówkach doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) oraz ewentualne zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie.
 3. Opracowanie powinno zawierać:
 4. opis istniejącego stanu wody na gruncie,
 5. dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
 6. czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie i przez kogo ona nastąpiła;
 7. czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
 8. kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
 9. na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
 10. czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;
 11. pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr geod. 181/3 i 182/1 w Dąbrówkach w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);
 12. wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
 13. czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić);
 14. wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
 15. wnioski i zalecenia, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
 16. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni Wykonawcy materiały prowadzonych postępowań, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
 17. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron i organów do zadawania pytań dotyczących ekspertyzy.
 18. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Wasilkowa.
 19. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Prokuraturę Rejonową w Białymstoku.
 20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
 21. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.
 22. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie (np. warunki atmosferyczne), może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.
 23. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
 24. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 25. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 26. dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
 27. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1 i umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie”.

VII.     Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Punkcie obsługi interesanta – (parter) Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do dnia 15.12.2017 r.

VIII.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

…………………………………

                                                                                                                      Zatwierdził

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty.

Dodana: 24 listopad 2017 14:12

Zmodyfikowana: 24 listopad 2017 14:12