Zapytanie ofertowe - usługi geodezyjne

Gmina Wasilków                                                                                                                                                    Wasilków, dnia 06.12.2022 r.

pieczęć zamawiającego

 

                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający

 

Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341, www.wasilkow.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

2.1. Usługi geodezyjne:

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług geodezyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego:

 • podział nieruchomości na dwie działki,
 • podział nieruchomości na trzy działki lub więcej,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • aktualizacja operatu ewidencji gruntów,
 • wykonanie mapy do celów projektowych.

 

 1. Termin realizacji usługi - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

 

 1. Maksymalny czas na wykonanie usług jednostkowych:

- rozgraniczenia nieruchomości – do 120 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę,

- podział działki – do 90 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę,

- pozostałe usługi – do 60 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

Za termin wykonania usługi geodezyjnej uważa się dzień odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - od Wykonawcy - operatu technicznego przyjętego do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

 1. Okres gwarancji i rękojmi za wady - 24 miesiące od dnia wykonania operatu technicznego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia w zakresie usług geodezyjnych mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent:

oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych  funkcji w dziedzinie geodezji   i kartografii wydanych przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

 

 

 

 

Nazwa KRYTERIUM

WAGA kryterium (maksymalna liczba pkt)

cena

60% (60 pkt)

doświadczenie zawodowe

30% (30 pkt)

termin wykonania usługi geodezyjnej

10% (10 pkt)

 

Sposób obliczania punktów w ramach przyjętych kryteriów:

 

*kryterium „Cena”

                  Cn                                                           

C =  ---------   x   60 %

                  Co              

                gdzie:

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert)

Co – cena oferty badanej.                              

 

*kryterium „Doświadczenie zawodowe”

źródło oceny: oświadczenie zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2b do zapytania ofertowego. Jeżeli Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 6.2 zapytania ofertowego, która będzie uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia oraz która wykonała dla organów administracji samorządowej lub rządowej:

-  nie więcej niż 19 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – Zamawiający przyzna 0 pkt,

-  co najmniej 20 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – Zamawiający przyzna 10 pkt,

-  co najmniej 30 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – Zamawiający przyzna 20 pkt,

-  co najmniej 40 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – Zamawiający przyzna 30 pkt.

 

*kryterium „Termin wykonania usługi geodezyjnej”

źródło oceny: zobowiązanie Oferenta zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2b do zapytania ofertowego dotyczące terminu wykonania operatu technicznego. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za zobowiązanie się Oferenta do wykonania operatu technicznego w terminie:

- do 120 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 90 dni dla podziału działki, do 60 dni  pozostałe usługi – 0 pkt;

- do 110 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 80 dni dla podziału działki, do 50 dni  pozostałe usługi – 5 pkt;

- do 100 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 70 dni dla podziału działki, do 40 dni  pozostałe usługi – 10 pkt.

 

7.1. Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferenta. Oferta wypełniająca
w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Oferentom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w danej części zamówienia.

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż już zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana                                      za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia – określone będą odrębną umową.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na usługi geodezyjne” na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku do godz. 12.00. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl

 

 1. Pozostałe informacje:

10.1 Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami: Iwona Haponik, Katarzyna Wojtulewicz tel.  85 71 85 400 wew. 024.

10.2 Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonaną usługę.

10.3 Wystawienie faktury przez Wykonawcę  – 14 dni od wykonania zlecenia – na:

Nabywca: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341

Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

10.4 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim.

10.5 Sposób obliczenia ceny

 1. a) Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
  z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.).
 2. b) W przypadku oferenta - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, cena brutto obejmuje wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.
  z 2019 r. poz. 300 ze zm.), w tym również składki w tej części, w której zgodnie z przepisami obciążają Zamawiającego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), a także wszelkie koszty Zamawiającego związane
  z realizacją umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmujące składki na Fundusz Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1842 ze zm.), składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1205 ze zm.) oraz wszystkie inne należności publicznoprawne związane z wykonywaniem umowy, w tym również takie, które mogą powstać w przyszłości. Powyższe okoliczności Oferent powinien uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty brutto. Ustalenie ceny brutto jako sumy wszelkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem umowy ma na celu doprowadzenie do porównywalności ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
 3. c) Oferta Oferenta prowadzącego działalność gospodarczą maksymalna cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, w tym składniki związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
 4. d) Cena oferty winna być określona w następujący sposób:
  • Oferent określi cenę brutto za wykonanie jednej usługi danego rodzaju.
  • Oferent przemnoży cenę brutto za wykonanie jednej usługi danego rodzaju przez szacowaną liczbę usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy.
  • Oferent zsumuje ceny ogółem brutto za wykonanie usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy - wyliczona wartość stanowić będzie cenę ofert brutto.
  • Cenę oferty (brutto) stanowi suma cen ogółem brutto za wykonanie usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy.
 1. e) Cena oferty musi być wyrażona z złotych polskich. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. f) Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Jeżeli
  w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
  i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ………………………..

                                                                                                 podpis kierownika wydziału

 

 

Załącznik nr 1b

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Część II – usługi geodezyjne

 

L.p.

Przedmiot zamówienia – USŁUGA:

Szacunkowa liczba zleceń jednostkowych

1

podziału działki na dwie

20

2

podziału działki na trzy i więcej

10

3

rozgraniczenia nieruchomości

3

4

wznowienia znaków granicznych

20

5

aktualizacji operatu ewidencji gruntów

5

6

wykonanie mapy do celów projektowych do 1 hektara

5

7

wykonanie mapy do celów projektowych za każdy następny hektar

5

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania zmiany liczby zleceń jednostkowych z zastrzeżeniem, że łączna wartość zleceń nie przekroczy kwoty umowy,
 2. ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.

 

Za termin wykonania usługi geodezyjnej uważa się dzień otrzymania od Oferenta przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego operatu technicznego przyjętego do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące od dnia wykonania operatu technicznego.

 

Wymagana jest należyta staranność i zgodność z przepisami prawa przy realizacji zobowiązań umowy, w tym m.in ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów geodezyjnych.

 

Wykonawca zobowiązuje się do okazania granic działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości dwukrotnie: 1) bezpośrednio po wykonaniu podziału, 2) nabywcy działki przed jej zbyciem, jeżeli zbycie następuje w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wpływ
i odbiór z ośrodka dokumentacji przyjętych operatów geodezyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2b

 

.............................. dnia ..............................

 

FORMULARZ OFERTOWY

Część II - usługi geodezyjne

 1. Nazwa i adres Oferenta:

 

 Oferent prowadzący działalność gospodarczą

 Oferent nieprowadzący działalności gospodarczej

 

Nazwa: …………………………………………………………….……

 

Adres: …………………………………………………………….……

 

NIP: …………………………………………………………….……

 

 1. Przedmiot zamówienia: usługi geodezyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

L.p.

Przedmiot zamówienia – USŁUGA:

Szacunkowa liczba zleceń jednostk.

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

podziału działki na dwie

20

2

podziału działki na trzy lub więcej

10

3

rozgraniczenia nieruchomości

3

4

wznowienia  znaków granicznych

20

5

aktualizacji operatu ewidencji gruntów

5

6

wykonanie mapy do celów projektowych do 1 hektara

5

7

wykonanie mapy do celów projektowych za każdy następny hektar

5

Cena oferty brutto

 

 1. Zobowiązuję się do wykonywania zleceń w następującym terminie:

Pole wyboru*

Termin wykonania operatu technicznego

do 120 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 90 dni dla podziału działki, do 60 dni  pozostałe usługi

do 110 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 80 dni dla podziału działki, do 50 dni  pozostałe usługi

do 100 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 70 dni dla podziału działki, do 40 dni  pozostałe usługi

*Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru. W przypadku niezaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru Zamawiający uzna, iż oferent zaoferował maksymalny termin wykonania operatu technicznego.

 

 1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego i dysponuję lub będę dysponować następującą osobą:

 

……………………………..............................................................

(imię i nazwisko)

z uprawnieniami zawodowymi nr …………………………. do wykonywania  samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydanych  wg przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Pole wyboru*

Doświadczenie osoby wykonującej usługę geodezyjną

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła nie więcej niż 19 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 20 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 30 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 40 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

*Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru. W przypadku niezaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub więcej pól wyboru Zamawiający uzna, iż ww. osoba sporządziła nie więcej niż 19 podziałów lub rozgraniczeń  lub wznowień znaków granicznych nieruchomości.

 

 

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

 

 1. Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem), uwzględniłem w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

………………………………………………………………….

(Oferent lub osoba upełnomocniona)

Dodana: 6 grudzień 2022 11:05

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2022 11:23